Sarah Moyer – Soprano

Soprano for the Handel + Haydn Society Quartet